Ben Liu's Group, Physical Chemistry,
School of Chemistry and Materials Science,
Nanjing Normal University

Nanosynthesis and Nanocatalysis Group

Apr. 14, 2019


Sep. 2019,Hiking at Qixia Mountain

From left to right: Yingying Wang, Xuwen Guo, Yaru Wang, Hao Lv,Ren Wei, Ben Liu, Xueying Ren, Lizhi Sun, Jinlong Li, Yang Wang

ABUIABACGAAgtYqb8gUosbGkjQYwpg44owo

Oct. 10, 2018

From Left to Right: Hao Lv, Yingying Wang, Lizhi Sun, Xueying Ren, Yang Wang, Ren Wei, Jinglong Li!

April 2019